یک مطالعه نشان داد که عفونت مجدد با COVID-19 حداقل برای مدت شش ماه بعید استیک مطالعه نشان داد که عفونت مجدد با COVID-19 حداقل برای مدت شش ماه بعید است


منبع: moshtagh-khabar.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*