موشک SpaceX در رکورد هشتمین پرواز با حمل 60 ماهواره Starlink ، روی ناخن ها فرود آمدموشک SpaceX در رکورد هشتمین پرواز با حمل 60 ماهواره Starlink ، روی ناخن ها فرود آمد


منبع: moshtagh-khabar.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*