از همان نخست که “رحیم” پله های طولانیای را بالا می رود که به نظر اکثری موردی بیهوده آمده، می اقتدار شروع کرد؛ که اتفاقا در پاسخ به همین کلام بایستی گفت که این صحنه خلاصه ی قصه به صورت نمادین فیلم دلیر اصغر فرهادی شیراز است. ریتم ثابتی داراست که مضاعف بالا و لبریز از دیالوگ به دنبال چاره جویی میگردد، عنصری که میتواند بیننده را شوکه کند و خسته نشود، اگر‌چه بهترین سینمای اجتماعی از به کارگیری از چنین فضاهایی استقبال میکند. چیزی که می تواند آزاردهنده باشد همین است که او با فیلم هایش بیننده را گیج می کند و دیتاها متعددی به او می دهد که واقعاً نمیتواند آن را به مهربانی هضم کند. تناقضات پیدر پی، نفس فیلم را می گیرد و آنچه حاصل میشود، تکههای درهم ریختهایست که نمیتواند در تکمیل یکدیگر به فرجامی از یک روایتِ منسجم برسد. البته بعد ها که مشکلات همچنان انباشته میشود، این سازمان هم بیش از آنکه به سرنوشت رحیم بپردازد، به شهرت خود عشق نشان میدهد. در فیلم اصغر فرهادی، فرهنگ و تمدن پهلوان پروری به نقد کشیده شده هست و اگر‌چه جامعه اهل ایران در همین راستا ید طولایی دارد، البته همین مورد قضیه را به وفور میتوان در سایر جوامع بشری نیز یافت. آن ها حتی ذیل نوشته فیلمنامه را هم بازی میکنند. این رئیس زندان است که آنقدر مشتاق نشان دادن عمل ظاهراً نجیبانه رحیم هست که از یک تیم تلویزیونی دعوت میکند، تا تمامی چیز را طبق خواسته خویش پیش ببرد، حتی به غلط! علیرضا رحیمی: پیش از این نیز در روزنامه «فرهیختگان» درمورد حواشی جنجالی «قهرمان» پایانی فیلم اصغر فرهادی نوشته بودیم؛ فیلمی که اگرچه در بی صدا خبری کار ضبط و فیلمبرداریاش را در شهر شیراز شروع کرد البته از به عبارتی روزهای رونمایی در جشنواره فیلم کن و تا امروز که در کشور ایران بر روی پردهها رفته است، بارها غوغا آفرید. قطعا ما را اهمیت نظرات خویش در ارتباط دارای این نوشتار آگاه کنید. آنچه ما بر پردهی سینما میبینیم شباهتی به یک اثر بینقص و فاخر ندارد. واقع گرایی و دشواری حالت به ما می گوید که ما میتونیم کسانی باشیم که ممکن میباشد مبتلا همین حوادث شویم. یک قهرمان، واقعیت جامعهای را تجسم مینماید که دارای سیاستهای خویش یک نفر را ذیل پا له میکند، فضایی که نمیدانیم به چه صورت از آن خارج شویم. سینمای اجتماعی کل نشده و اصغر فرهادی به مهربانی همین اثر آن را اثبات و زنده میکند. به هر حال، فرهادی اهل ایران را نشان می‌دهد که جامعهاش به اندازه دنیای غرب زیر تأثیر عارضه ها ناخوشایند شبکههای اجتماعی اصغر فرهادی پهلوان زیباکلام شکل گرفته است.

ایندکسر