افزایش شدید فشار در سیستم سیالات موجب آسیب دیدن اتصالات و بروز نشتی از آنها می­شود. برای هر سیستم­ لوله کشی انتقال سیالات حد فشار استاندارد (حداقل و حداکثر) تعریف می­شود. همین شیرآلات، فشار قبل از خود را کمتر میدهند و در خروجی خود فشاری اثبات مثلا شش توشه را تحویل میدهند. در صنعت های امروزی، کنترل و تهیه مناسب بخار چه از نظر فشار و چه از حیث تحویل حجم بخار آیتم نیاز تجهیزات حرارتی فراوان حایز اصلی است. برای عوض کردن موقعیت شیر اصلی، فقط جریان اندکی از بخار مورد نیاز می باشد و در سرانجام تغییرات ناچیز فشار زیر دست موجب تغییرات عظیم در میزان جریان اساسی گردیده که نشانگر مقدار آلرژی بالا شیر می باشد. جریانی که تا حد متعددی نوسان داراست را از دو مرحله کمتر فشار سریالی استفاده می نماییم که شیرها تحت تفاوت فشار زیادی واقع نمی شوند، پس استمرار و ماندگاری شیرها عمده می شود. شیر اطمینان وزن خالص: در این نوع از فنر به کارگیری نشده و مهم افزایش فشار، دیسک بالا رفته ،فشار مازاد تخلیه می شود و برای مخازن اساسی فشار ناچیز کاربرد دارد. در مدار امر همین شیر,پایلوت مخصوص فشارشکن وجود داراست که مهم اعتنا به تهیه و تنظیم نخستین و حیاتی تاثیر گرفتن از فشار پاییندست,مقدار گشودگی شیر کلیدی را تغییر دیتا و باعث اثبات ماندن فشار در پاییندست میشود. در اختیار گرفتن فشار و تنظیم جریان بخار جهت ورود به مبدل های حرارتی به یاری اشکال مختلف شیر انجام می پذیرد. به کلمه دیگر پایلوت شیر فشارشکن از فشار پاییندست دستور میگیرد,به این شکل که مهم کاهش فشار پاییندست در اثر ارتقا برداشت از فشار تنظیمی پایلوت,میزان گشودگی پایلوت افزایش پیدا کرده و این عامل باعث تخلیه اکثر آب درپوش میشود؛ در عاقبت شیر با به میزان بیشتری گشوده شده و میزان افت به‌وجود آمده در خط لوله را جبران میکند. درصورتیکه از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد شیر فشار شکن آب 1/2 لطفا از صفحه ما بخواهید.

ایندکسر