شرکت کوچک پرتاب موشک Rocket Lab یک موشک را در آزمایش استفاده مجدد بازیابی می کندشرکت کوچک پرتاب موشک Rocket Lab یک موشک را در آزمایش استفاده مجدد بازیابی می کند


منبع: moshtagh-khabar.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*