دانشمندان می گویند ، یکی از سیاه ترین سیارات کهکشان ما در حال غرق شدن استدانشمندان می گویند ، یکی از سیاه ترین سیارات کهکشان ما در حال غرق شدن است


منبع: moshtagh-khabar.ir

حتما بخوانید:
هوای تازه می تواند با COVID-19 مبارزه کند. برای آلوده ترین شهر ایتالیا ، در سایه یک کارخانه تولید فولاد ، باز کردن پنجره ها گزینه ای نیست.

دیدگاهتان را بنویسید