دانشمندان شیلیایی گفتند که قطب جنوب طی سه ماه با 30000 زمین لرزه لرزیده استدانشمندان شیلیایی گفتند که قطب جنوب طی سه ماه با 30 هزار زمین لرزه لرزیده است


منبع: moshtagh-khabar.ir

حتما بخوانید:
خانه هوشمند اطلاعات فروش و راه اندازی

دیدگاهتان را بنویسید