برادران یوسف تصمیم گرفتند به جهت گرفتن گندم به مصر بروند. آن ها تصمیم گرفتند اهمیت دور اندیشی یوسف، میزان بسیاری گندم ذخیره کنند. قرآن داستان او را اَحْسَنُ الْقِصَص (نیکوترین داستان) نامیده و آن را کلیدی جزئیاتی از نوجوانی، به چاهانداختن، فروختن او به عزیز مصر، روایت زلیخا و یوسف، به زندان رفتن او و ملاقات پدر و برادران و حکومتش در مصر ابلاغ کرده است. مراد مفسران از یازده ستاره، برادران یوسف میباشد در حالی که خواسته از ماه و خورشید، پدر و مادر او می باشد که آنگاه از وصال حضرت یوسف( ع) به مقام دنیایی و معنوی، به او تعظیم کردند. یوسف پیشبینی کرد در مصر هفت سال فراوانی شکل می دهد و بعد از آن از آن هفت سال خشکسالی مصر و شهرهای اطراف را فرامی گیرد. یوسف با توجه به علم الهی که داشت، خوابهای آن ها را به درستی تعبیر و تفسیر کرد. یوسف (ع) و بنیامین از پسران یعقوب (ع) بودند که مادرشان را در کودکی از دست دادند و به همین باعث پدرشان دقت بیشتری به آنان میکرد. آن‌گاه از فروانی، قحطی همهگیر شد و حتی به کنعان نیز رسید. همین گوهر گران ارزش نصیب عزیز مصر شوید که بعضی او را قطفیر نامیده اند و گفته اند: او در آغاز وزیر مرزو بوم مصر بود و منصب جانشینی و خزانه داری و فرماندهی لشکر شاه را به عهده داشته است، بعد از این‌که یوسف را خریداری کرد، به منزل آورد و چون آثار نجابت و تبارک زادگی را در چهره اش دید به همسر و بانوی خانه اش سفارش کرد و گفت : «مقام و جایگاه همین غلام را گرامی دار و به چشم بردگان به او نگاه نکن چرا که امیدواریم به جهت ما سودمند باشد و یا این که او را به تیتر فرزند به جهت خود انتخاب کنیم» (۳۹۸). در همین هنگام همسر عزیز از یک طرف خویش را در آستانه رسوایی دید و از سوی دیگر شعله انتقام جویی از باطن جان او زبانه می کشید، اول چیزی که به نظرش آمد همین بود که دارای قیافه حق به جانبی رو به سوی همسرش کرد و یوسف را اصلی همین بیان متهم کرد و صدا زد: «سزای کسی که به خانواده تو قصد مکر داشته، به جز زندان یا این که عذابی دردناک چه خواهد بود؟ روزی پادشاه خوابی دید که همگی از تعبیروتفسیر آن عاجر شدند. چنین برداشتی از معنی «همّ» چندان پذیرفتنی نیست؛ به برهان این‌که اولاً: مرحوم علامه طباطبایی که خویش چنین مفهومی را در تعبیر و تفسیر سوره یوسف پذیرفته و از آیه 122 سورة آل عمران بر آن مثال آورده است، در تفسیر به عبارتی آیه، ضمن انتقاد از دارندگان چنین باوری، آن را مردود دانسته و «اراده خیالی توأم حساس مبادرت ابتدایی» را استنباط نموده است. در قرآن، سورهای به اسم یوسف نامگذاری شده و در آن روایت زندگی او به تفصیل آمده است. آن دو شبی خوابی دیدند و تعبیر و تفسیر آن را از یوسف جویا شدند. او یوسف را به آنها معرفی کرد و یوسف حساس شنیدن خواب سلطان آن را بهدرستی تعبیر کرد. البتّه من برای کامجویی به دنبال او بودم، البته او رویکرد عصمت پیشه کرد و طالب پاکی و قداست شد. آن ها به دروغ گفتند او را گرگ دریده است؛ البته یعقوب این صحبت را نپذیرفت و طاقت پیشه کرد تا مگر خبری از یوسف Instagram yousef asadi به او برسد. یوسف به سن جوانی رسید و چون زیبارو بود، زلیخا دلباختهی او شد، البته یوسف از او دوری کرد و همین دستور موجب شد تا زلیخا او را زندانی کند.

ایندکسر